Nazwa serwisu

Opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku reguluje uchwała nr XLIX/506/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 marca 2014.

Nazwa serwisu


Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Otwocku ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, zgodnie z uchwałą nr L/510/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 kwietnia 2014 roku.

Nazwa serwisu


Opłaty miesięcznej Rodzic dokonuje w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, poprzez bezpośrednią wpłatę kwoty w siedzibie Żłobka lub na konto bankowe o numerze:

80 8001 0005 2001 0007 9905 0002


z podniem w tytule płatności imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca którego dotyczy płatność.

Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerwy w pracy placówki, przypdającej w lipcu zgodnie ze statutem żłobka.